Dokumenti par NILLTPFNL-SL jautājumiem

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu ar mērķi ierobežot COVID-19 saistītie jautājumi

Ministru kabinets 2020.gada 9.aprīlī izdeva rīkojumu Nr.174, ar kuru Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" tika svītrots 4.34.apakšpunkts, kas paredzēja, ka, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas laikā. Ievērojot minēto, Latvijas Republikā izsniegtie personu apliecinošie dokumenti, kuru derīguma termiņš ir beidzies, vairs nav derīgi, izmantojami un pietiekami personu identificēšanai, tai skaitā kontekstā ar NILLTPFN likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz fizisko personu un juridisko personu pārstāvēttiesīgo personu identitātes pārbaudi.


FKTK un Finanšu nozares asociācijas izstrādāts un saskaņots skaidrojums, kā rīkoties ārkārtējās situācijas laikā, veicot klienta identifikāciju NILLTPFN likuma izpratnē gadījumā, ja personu apliecinoša dokumenta termiņš ir beidzies, pieejams ŠEIT.

NILLTPFNL (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums)

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (turpmāk - NILLTPFN likums) zvērināti advokāti ir NILLTPFN likuma subjekti, Latvijas Zvērinātu advokātu padome - advokātu uzraudzības un kontroles institūcija, savukārt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija realizē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģētos pienākumus un tiesības saskaņā ar starptautiskajiem, nacionālajiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Zvērināti advokāti kā NILLTPFN likuma subjekti patstāvīgi veic NILLTPFN likumā noteikto klientu identifikāciju un izpēti, ievērojot starptautisko, Latvijas Republikas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu prasības.

 

SL (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums)

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (turpmāk - Sankciju likums vai SL) zvērinātiem advokātiem ir saistošas Sankciju likuma prasības.

Par Sankciju likuma izpildi un ievērošanu atbildīgās personas - zvērināti advokāti - Sankciju likumā ir izdalīti atsevišķi un Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir noteikta kā advokātu uzraudzības un kontroles institūcija.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Uzraudzības un kontroles komisija realizē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģētos pienākumus un tiesības saskaņā ar starptautiskajiem, nacionālajiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīvajiem aktiem par Sankciju likuma ievērošanu un izpildi.

Zvērināti advokāti kā atbildīgās personas par Sankciju likuma izpildi un ievērošanu patstāvīgi nodrošina Sankciju likumā noteikto pienākumu izpildi, ievērojot starptautisko, Latvijas Republikas un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējo normatīvo aktu prasības.

 

Ceturtdiena, 24.06.2021

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 29.06.2021., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 21.06.2021.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: