Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Tajā pēc profesijas principa ir apvienotas fiziskās personas, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu zvērinātu advokātu profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, un izpildītu likumos noteiktos uzdevumus.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūcijas ir zvērinātu advokātu kopsapulce, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, revīzijas komisija un disciplinārlietu komisija.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā ir 1358 advokāti:

  • 1216 zvērināti advokāti (no tiem – 125 apturēta darbība, 2 atstādināti, 1 aizliegts pildīt advokāta pienākumus)
  • 127 zvērinātu advokātu palīgi (no tiem – 15 apturēta darbība)
  • 14 ES dalībvalstu advokāti, kuri Latvijā praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu
  • 1 ES dalībvalsts advokāts, kura profesionālā kvalifikācija atzīta par atbilstošu pastāvīgai darbībai Latvijā

(dati uz 01.10.2020.)

 

Advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības. Advokāts ir tiesu sistēmai piederīga persona, kas savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un pakļauts tikai likumam. Advokāts piekopj brīvo profesiju un viņa profesionālā darbība ir intelektuāls darbs.

Pēc uzņemšanas zvērinātu advokātu skaitā zvērināts advokāts Augstākās Tiesas priekšsēdētājam nodod zvērestu:

                "Es zvēru būt uzticīgs Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vedu, apzinoties, ka man par savu darbību jāatbild likuma priekšā."

Pirmdiena, 28.09.2020

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 06.10.2020., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 01.10.2020.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: