Uzraudzības un kontroles komisija

Uzraudzības un kontroles komisija izveidota 2017.gada 7.novembrī ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 194 kā pastāvīga komisija ar apmācības, uzraugošas, kontroles, pārstāvības un lemjošas institūcijas pienākumiem un tiesībām Latvijas Zvērinātu advokātu padomes deleģējumā. Komisija tās nolikumā un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumos noteiktās kompetences un deleģējuma ietvaros veic un nodrošina zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu apmācību, uzraudzību un kontroli, tai skaitā, pieņemot lēmumus, kuri saistīti ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi kā uzraudzības un kontroles institūciju saskaņā ar starptautiskiem normatīviem aktiem, Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas iekšējiem normatīviem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī minētās kompetences ietvaros nodrošina Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvību valsts un pašvaldības iestādēs, institūcijās un organizācijās, tai skaitā, starptautiskās organizācijās.

Komisijas sastāvā ir 11 locekļi, no kuriem ne vairāk kā trīs var būt zvērināta advokāta palīgi bez balss tiesībām. No Komisijas locekļu ar balss tiesībām vidus viens pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus un divi Komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietniekus un Komisijas locekļus amata pildīšanai uz 3 gadiem ieceļ Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

 

Uzraudzības un kontroles komisija sastāvs (07.11.2017. - 30.06.2020.; apstiprināts ar 2017.gada 7.novembra Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 194; grozīts ar 2018.gada 19.jūnija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu Nr. 109 un 2018.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.12 18.pkt.):

Zvērināts advokāts Andris Rukmanis – priekšsēdētājs

Zvērināts advokāts Mārcis Krūmiņš – vietnieks

Zvērināts advokāts Dmitrijs Skačkovs – vietnieks

Zvērināta advokāte Agrita Bule

Zvērināts advokāts Rūdolfs Eņģelis

Zvērināts advokāts Sergejs Hidašeli

Zvērināta advokāte Aleksandra Kļava

Zvērināts advokāts Vitālijs Platpirs

Zvērināta advokāta palīgs Aleksandrs Locāns

Zvērināta advokāta palīgs Gints Puškundzis

Zvērināta advokāta palīdze Antra Zomerovska

 

Uzraudzības un kontroles komisijas nolikums pieejams šeit, tulkojums angļu valodā - šeit.

Piektdiena, 14.12.2018

Nākamā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēde 18.12.2018., dokumentu iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā līdz 13.12.2018.

Atvērt kalendāru

Atrast advokātu: